فلزیاب تفکیک طلا از ذرات مواد معدنی


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب تفکیک طلا از ذرات مواد معدنی یا منابع را باید بتواند تشخیص دهد تا قدرت تشخیص طلا را در صحنه کار اصلی داشته باشد و نشانه تفکیک طلا از ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کارتشخیص انواع فلزات در عمق زیاد میباشد ولی به شرط انکه هر نوع فلز را با طبقه مربوط به خود با عدد VDI تفکیک نماید و همانگونه که یک فلز غیر طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید  باید بتواند طلا را نیز در همان عمق تفکیک نماید و یک فلزیاب که طلا کوچک را در عمق زیاد تفکیک نماید قدرت بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب هارا دارا میباشد  

پاک سازی صحنه کاربا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  از موارد مهمی میباشد که اپراتور باید در عملیات خود انرا رعایت نماید.

پاک سازی صحنه کاربا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در عملیات صنعتی و ساختمانی و تاسیسات بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا دیگر منابع و اهداف میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در تشخیص به انحراف کامل بی اندازد.

تمیز نمودن صحنه کار از انواع مواد معدنی و منابع میتواند تمایز بین منابع و اهداف واقعی و غیر واقعی را در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب افزایش دهد.

یک جنبه از عملیات با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب درتمیز نمودن و ارزیابی صحنه کار از نظر تشخیص نوع مواد معدنی و منابع و اهداف توسط انتن یا صدا یا لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر میباشد.

تنظیماتی که در سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  مانند تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد تا حدودی بطور طبیعی از طریق علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اقدام به پاک سازی منابع در صحنه کار مینماید یا اپراتور با ایجاد تنظیم متناسب فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواند بین منابع دیگر و هدف اصلی تفاوت را تا حد ممکن ایجاد نماید.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254