ارزیابی فلزیاب تفکیک طلا


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

زمانیکه اپراتور بخواهد توان تشخیص یک سیستم فلزیاب یا طلایاب را ارزیابی نماید یک هدف فرضی یا طلا را بر روی سطح زمین و در صورت افزایش مهارت در عمق قرار دهد و بتواند مسیر یا جهت یا نقطه مرکز هدف را مشخص نماید بیانگر توانائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تشخیص اهداف میباشد.

توان تشخیص یک سیستم فلزیاب یا طلایاب  در نقاطی که انواع مواد معدنی یا منابع یا فلز یا حوزه های دارای انواع جریان میباشد بتواند یک هدف را در سطح یا عمق کاوش نماید بیانگر توان تشخیص ان نوع سیستم فلزیاب یا طلایاب  میباشد و هر که این نوع توانائی سیستم فلزیاب یا طلایاب  را زیر سئوال ببرد بیانگر نداشتن اطلاعات کامل از عملکرد سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  و معدنیاب و رادار زمینی دستی و دوربین حرارتی راداری تصویری زمینی یا یابنده میباشد.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254